RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kaczorach z siedzibą w Kaczorach, ul. Pilska 1A.
  2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury jest pan Krzysztof Pukaczewski e-mail: pukaczewski@hotmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia zadań ustawowych lub statutowych Ośrodka Kultury.
  4. Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:

– pracownicy naszego Ośrodka, na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,
– upoważnione podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą naszego Ośrodka, jeżeli ta obsługa wymaga przetwarzania danych powierzonych,
– podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu naszego Ośrodka, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy – niezbędnych dla naszej działalności,
– uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a   którym nasz Ośrodek jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

  1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany        prawem okres. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu (automatyczne przetwarzanie danych do analiz, ocen lub prognoz dla określenia np. cech, zainteresowań, zachowania, właściwości, sytuacji osoby).Tzn. żadne decyzje dotyczącej osób nie będą oparte o informacje pozyskane i wygenerowane w sposób automatyczny.
  4. Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:

– prawo dostępu do przetwarzanych danych,
– prawo do sprostowania danych,
– prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się  z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymogi podania danych i ewentualne konsekwencje ich niepodania w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest niezbędne dla zawarcia z Państwem umowy.